Részvételi szabályzat

a „Fehérvár Táncosa” elnevezésű táncos tehetségkutató versenyhez

 

1. Preambulum

1.1. A Fehérvári Programszervező Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., cégjegyzékszám: Cg.07-09-025715, adószám: 25131370-2-07 képviseli: Juhász Zsófia ügyvezető) táncos tehetségkutató versenyt szervez.

1.2. A Versenyre történő jelentkezés feltétele a jelen Részvételi szabályzat Jelentkező általi elfogadása.

1.3. A Részvételi szabályzat tartalmazza a jelentkezés feltételeit, az Előválogatóra, a Táborra és a Versenyre vonatkozó főbb információkat, szabályozza a Jelentkező jogait és kötelezettségeit. Jelentkező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Versenyben történő részvételre a Részvételi szabályzatban meghatározottak szerint beválogatják, úgy Szervező a Versenyen történő részvétel feltételeit részletesen szabályozó szerződést köt a Jelentkezővel, mint Versenyzővel, mely szerződés szabályozza a továbbiakban a Szervező, valamint a Versenyző jogait és kötelezettségeit.

 

2. Fogalommeghatározások

2.1. Szervező: Fehérvári Programszervező Kft.

2.2. Jelentkező: aki a Versenyen (egyénileg, illetve duó vagy legfeljebb 6 fős formáció tagjaként) történő részvétel céljából jelentkezését a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelően benyújtja.

2.3. Jelentkezési lap: a „www.fehervartancosa.hu” honlapon található, a Jelentkezés beküldése céljából kialakított online jelentkezési adatlap és az azzal tartalmában teljes mértékben azonos, papír alapú jelentkezési adatlap. A Jelentkezési lap 4 részből áll: Általános tájékoztató, 1.: Személyes adatok, 2.: Bemutatkozás, 3. Fénykép, videó feltöltése, 4.: Nyilatkozatok.

2.4. Előválogató: a Versenyt megelőzi egy Előválogató. Az Előválogató alkalmával a zsűri zárt körben értékeli a Jelentkezéskor feltöltött videókat, és ebből választja ki azt a 24 egyéni jelentkezőt, duót, formációt, akik részt vehetnek az Előválogatót követő felkészítő Táborban. Az Előválogató eredményéről a Jelentkező írásbeli értesítést kap. A Versenybe történő bejutás feltétele az, hogy a Jelentkezőt a Verseny Előválogatóját követően a zsűri a Versenybe beválogassa.

2.5. Tábor: Az Előválogatóról továbbjutott Versenyzők 5 napos felkészítő táboron vesznek részt. A bejutottak számára a megjelenés kötelező és az Elődöntőn való részvétel előfeltétele.

2.6. Elődöntő: A Táborban részt vett Versenyzők nyilvános megmérettetése, ahol a Táborban megtanult koreográfiát adják elő élőben a háromtagú zsűrinek. Az Elődöntőből 12 Versenyzőt (illetve formációt) juttat a zsűri a Döntőbe.

2.7. Döntő: Az Elődöntőből továbbjutott 12 Versenyző (illetve formáció) nyilvános megmérettetése, ahol a zsűri kiválasztja a Verseny győztesét, győztes formációját.

2.8. Verseny: A Szervező által 2018. évben megrendezendő, Fehérvár Táncosa c. táncos tehetségkutató verseny, melynek Versenyzői az Előválogatót követően a Versenybe beválogatott Jelentkezők, és ami az Előválogató eredményhirdetésétől a Döntőig tart.

2.9. Versenyző: Az a Jelentkező, akit a zsűri az Előválogatón nyújtott teljesítménye alapján a Versenybe beválogat és a Résztvevői szerződést megköti.

 

3. Az Előválogatáson és a Versenyben való részvétel feltételei

3.1. A Versenyben kizárólag az a magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek maradéktalanul megfelel:

3.1.1. 2018. július 23. napjáig 14. életévét betöltötte, de 26. életévét még nem töltötte be.

3.1.2. Fejér megyei lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy a 2018/19-as tanévben Fejér megyei oktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

3.2. A Jelentkező a jelentkezés benyújtásakor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A valótlan adatszolgáltatás a jelentkezés érvénytelenségét és automatikus, előzetes értesítés nélküli kizárást von maga után.

3.3. A Versenyben nem vehetnek részt a Fehérvári Programszervező Kft. alkalmazottai, és e személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3.4. Egy Jelentkező egyénileg, vagy duó, vagy legfeljebb 6 fős formáció tagjaként jelentkezhet.

 

4. Jelentkezés benyújtásának feltételei

4.1. A Versenyre jelentkezni a „www.fehervartáncosa.hu” honlapon történő regisztrációt követően, a honlapon található Jelentkezési lap kitöltésével, valamint a Részvételi szabályzat 4.5. fénykép és a 4.6. pontjában részletezett videónak az online Jelentkezési lapon található dokumentumfeltöltőn keresztül történő beküldésével lehet. Ha a Jelentkező formáció több tagból áll – duó vagy csoportos formáció (maximum 6 fős) –, akkor a duó vagy maximum 6 fős formáció minden tagjáról kell képet feltölteni.

4.2. Jelentkező köteles a jelentkezés online beküldésén túl a Jelentkezési lap, illetve szükség esetén a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata kinyomtatott, aláírt és két tanúval ellátott példányát postai úton ajánlott levélküldemény formájában megküldeni a Szervező részére. A Szervező levelezési címe: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. A Jelentkezés érvénytelen, ha a Jelentkezési lapot és a törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozatot nem adják postára legkésőbb 2018. július 24-ig, amit kétség esetén a Jelentkező igazolni köteles.

4.3. A Jelentkező által kitöltött és beküldött online Jelentkezési lap a „www.fehervartancosa.hu” honlaphoz tartozó jelentkezési felületre történő belépést követően, a „Jelentkezési lap letöltése” feliratú gomb segítségével letölthető pdf formátumban. A pdf formátumban letöltött Jelentkezési lapot Jelentkezőnek kell kinyomtatnia és két tanú aláírásával igazolnia, hogy azt előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el.

4.4. Amennyiben Jelentkező a jelentkezés napjáig nem tölti be a 18. életévét, akkor a jelentkezés érvényességének feltétele, hogy ahhoz legalább az egyik törvényes képviselője írásban hozzájáruljon. A hozzájáruló nyilatkozatot a Szervező a Jelentkező részére az általa az online Jelentkezési lapon megadott e-mail címre a jelentkezést követően megküldi, illetve az pdf formátumban megtalálható a „www.fehervartancosa.hu” honlapon is (ide kattintva). 18 éven aluli Jelentkező jelentkezése kizárólag akkor érvényes, ha a hozzájáruló nyilatkozat kitöltött, aláírt és két tanú aláírásával ellátott eredeti példányát is megküldi a Jelentkezési lap kinyomtatott, aláírt és két tanú aláírásával ellátott példánya mellett a 4.2. pontban írtak szerint.

4.5. A jelentkezés érvényességének feltétele továbbá, hogy a Jelentkező – duó és csoportos formációk esetében minden tag – 1 db 1 évnél nem régebbi, a Jelentkező arcképét ábrázoló, jpg kiterjesztésű és legfeljebb 5 MB méretű fotót (pl. igazolványképét) az online Jelentkezési lapon található, e célra kialakított dokumentumfeltöltő segítségével a jelentkezési határidőn belül Szervező részére beküldjön.

4.6. A jelentkezés érvényességének további feltétele, hogy a Jelentkező – duó és csoportos formációk egy tagja – a Jelentkezési lapon található, e célra kialakított dokumentumfeltöltő segítségével beküld egy legfeljebb 2 perc hosszúságú, improvizatív jellegű és legfeljebb 500 MB terjedelmű és MP4 vagy avi formátú videót is, melynek feltétele, hogy minimum full HD minőségű legyen, valamint lehetőség szerint egy látószögből – szemből – kerüljön felvételre.

4.7. Az online jelentkezést követően a jelentkezés során megadott e-mail címre Szervező 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező részére. Amennyiben Jelentkező a Szervezőtől nem kap visszaigazolást, úgy azt mindenképp haladéktalanul írásban jelezze a Szervező „info@fehervartancosa.hu” e-mail címére! Ennek elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége vagy a sikertelen jelentkezés miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

4.8. Az online Jelentkezési lap beküldésének határideje: 2018. július 27., 23:00 óra.

4.9. A Részvételi szabályzat 4. pontjában foglalt feltételek teljesítésének elmaradása esetén a jelentkezés érvénytelensége miatt a Szervező nem vállal felelősséget.

 

5. Kapcsolattartás

5.1. Jelentkező tudomásul veszi, hogy az Előválogatóval, a Táborral és a Versennyel kapcsolatosan a Szervező a Jelentkezőt a Jelentkezési lapon megadott e-mail címén értesíti.

5.2. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervezőt az „info@fehervartancosa.hu” e-mail címen haladéktalanul tájékoztatni köteles minden, a jelentkezését és a Versenyen való részvételét érintő körülményről, valamint az adataiban, elérhetőségeiben történő bárminemű változásról.

 

6. Az Előválogatóra és Táborra vonatkozó főbb információk

6.1. A Verseny Előválogatója 2018. július 31-én lesz. A Jelentkező (illetve formációja) előadását egy három tagból álló szakmai zsűri (továbbiakban: „Zsűri”) online értékeli a Jelentkezési lappal együtt beküldött videó alapján.

6.2. A zsűri az Előválogató során 24 Jelentkezőt, illetve formációt válogat be a Versenybe a beküldött videók alapján. Az Előválogató eredményét a Szervező az Előválogató lezárultát követő 5 munkanapon belül, e-mailen közli a Jelentkezőkkel. A zsűritagok a formációkat szabadon megbonthatják. Amennyiben a megbontott formációból továbbjuttatott Versenyző(k) a formációján kívül nem kíván(nak) részt venni a Táborban, a háromtagú zsűri helyette/helyettük más(oka)t válogat(nak) be a Táborba.

6.3. A Versenyen az a zsűri által beválogatott Jelentkező vehet részt, aki a Tábor előtt a Szervezővel a Részvételi szerződést megköti, amely a Táborra, az Elődöntőre, a Döntőre és a hozzájuk kapcsolódó próbákra vonatkozó részletes szabályozást is tartalmazza. Az Elődöntőben való szereplés feltétele a Tábor hiánytalan teljesítése. Szervezőnek jogában áll a Táborba bejutott, de a Tábort vagy annak egy részét nem teljesítő Jelentkezőt a Verseny további részéből kizárni.

6.4. A Táborba bejutott Versenyzők 2018. augusztus 27-31. között egy 5 napos felkészítő táboron kötelesek részt venni. Az ötnapos táborban napi 8 órában, 3 helyszínen, 3 csoportban foglalkoznak a Versenyzőkkel a koreográfus mentorok. A mentorok által kitalált koreográfiát kell elsajátítani az 5 napos Tábor keretein belül. A foglalkozások minden nap 9-17 óra között zajlanak a következő helyszíneken: Táncház (Székesfehérvár, Malom utca 6.), Felsővárosi Közösségi Ház (Székesfehérvár, Havranek József utca 27.). Az 5 napos felkészítő Táborban elsajátított koreográfiával lépnek a Versenyzők az Elődöntő színpadára. A Táborba járást a Versenyzők saját maguk finanszírozzák, a Szervező napi egyszeri meleg étkezést és ásványvizet biztosít a Versenyzők számára. A Szervező biztosítja továbbá a Tábor próbahelyszínein a megfelelő körülményeket, a profi hangtechnikát és táncteret. A Versenyzők kötelesek a koreográfus mentorok utasításait követni, a nem megfelelő magatartás a kizárást vonhatja maga után.

6.5. Versenyző a Versenybe való beválogatását követően a Szervező megbízásából eljáró szakemberek által tartott mozgásfejlesztési, előadói stílusgyakorlati, sminktanácsadási alkalmakon köteles részt venni, közreműködni, a Szervező megbízottjainak javaslatait elfogadni.

 

7. Az Elődöntőre és a Döntőre vonatkozó főbb információk

7.1. Az Elődöntő 2018. november 11-én, vasárnap lesz az MKOSZ Edzőközpontban (Székesfehérvár, Ligetsor 50/b.). Az Elődöntő során a Versenyző kísérettel/zenei alappal előadott előadását tekinti meg és értékeli a háromtagú zsűri. Az Elődöntő nyilvános, azt bárki megtekintheti.

7.2. Az Elődöntőt követően a zsűri 12 Versenyzőt (illetve formációt) válogat be a Döntőbe. A zsűritagok a formációkat szabadon megbonthatják. Amennyiben a megbontott formációból továbbjuttatott Versenyző(k) a formációján kívül nem kíván(nak) részt venni a Döntőben, a háromtagú zsűri helyette/helyettük más(oka)t válogat(nak) be a Döntőbe.

7.3. Az Elődöntő eredményét a Szervező az Elődöntő lezárultát követően a helyszínen, és legkésőbb azt követően 5 munkanapon belül e-mail útján is közli a Versenyzőkkel.

7.4. A Döntőt 2018. december 9-én, vasárnap a székesfehérvári Vörösmarty Színházban rendezi meg a Szervező. A Döntőben résztvevő 12 Versenyző (illetve formáció) zenei alappal adja elő a produkcióját. A 12 Versenyző előadását követően a zsűri visszavonul, meghozza a végeredményt, amit a helyszínen kihirdet a zsűri.

 

8. Személyhez fűződő-, szerzői- és szerzői joggal szomszédos jogok szabályozása

8.1. Jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Jelentkező

  8.1.1. Versenyen való részvétele, közreműködését és szereplése hangját, képét, valamint hangját és képét együttesen rögzítse, a rögzített előadást, illetve annak tetszőleges részletét időbeli, térbeli korlát nélkül átdolgozza, többszörözze, terjessze, sugározza vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse (ideértve különösen a „fehervartancosa.hu” honlapra vagy a verseny bármely közösségi oldalára történő feltöltését),

  8.1.2. Versenyen való részvételét, közreműködését és szereplését vagy annak tetszőleges részletét filmalkotásban vagy egyéb audiovizuális műben – ideértve a reklámcélú felhasználást is – felhasználja,

  8.1.3. a Tábor során rögzített előadását, vagy annak tetszőleges részletét, képmását, hangfelvételét a Szervező promóciós és bármilyen reklámanyagokban, műsorrészekben, plakátokon vagy egyéb hordozón megjelenítse, ideértve a Verseny reklám- és promóciós anyagokon való megjelenítést is.

8.2. Szervező kizárólagosan jogosult a Jelentkező közreműködésével létrejött és a jelen szerződés 8.1. pontja szerint rögzített valamennyi televíziós felvétel, műsorrészlet, hang- és képfelvétel egészének, elemeinek, részletének, címének, formai jegyeinek, illetve a Jelentkező nevének, képmásának kereskedelmi célú hasznosítására.

8.3. Jelentkező a jelen 8. fejezetben szereplő személyhez fűződő, szerzői, valamint szerzői joggal szomszédos jogai felhasználására Szervezőnek külön díjazás nélkül kizárólagos, térben és időben korlátlan, harmadik személyre szabadon átruházható jogot biztosít, tekintettel arra, hogy a Versenyben és a Táborban történő részvétele saját szakmai karrierjének fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul.

8.4. Jelentkező kijelenti és szavatol azért, hogy nincsen harmadik személynek olyan joga, amely a jelen szerződés szerinti jogok Szervezőre történő átruházását, átengedését, vagy Szervező részéről történő felhasználását kizárná vagy korlátozná.

8.5. Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult a Tábor során kép- vagy hangfelvételt rögzíteni, és azt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

8.6. Jelentkező az Előválogatóra beküldött videofelvételekkel kapcsolatban a Szervező számára felhasználási jogot enged a Döntőt követő 15. napig, hogy a Szervező a videofelvételeket a www.fehervartancosa.hu oldalon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye.

 

9. Adatvédelmi rendelkezések

9.1. Jelentkező minden befolyástól mentesen kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót és a részvételi szabályzatot teljes terjedelmében megismerte, megértette, azokat kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, az abban foglalt feltételeknek megfelel. Jelentkező kijelenti, hogy személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelő, a Szervező általi kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul.

9.2. A személyes adatok kezelése során a Szervező adatkezelőnek minősül.

9.3. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező személyes adatait bizalmasan kezeli, azokat – a jelen szabályzat 8. fejezetében és 9.4. pontjában foglaltak kivételével – jogalap és hozzájárulás nélkül harmadik személy részére ki nem adja. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező személyes adatait a versenyre történő jelentkezés, a verseny lebonyolítása és annak promóciója, kapcsolattartás és panaszkezelés, valamint a verseny nyertesének kihirdetése céljából kezeli és felhasználja, ennek körében az általa meghatározott harmadik személynek indokolt esetben átadja. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyéről Jelentkező jogosult tájékoztatást kérni.

9.4. Jelentkező hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szervező személyes adatait a Verseny befejezésétől számított két évig kezelje és felhasználja hatóságok felé történő igazolás céljából és a következő verseny promóciója céljából, illetve a következő Versenyről és annak promóciós eseményeiről a Jelentkezőt információs levélben tájékoztassa. Ennek érdekében Szervező a Jelentkező személyes adatait harmadik személynek átadja. Jelentkező egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztató leveleket a Jelentkezési adatlapon megadott elérhetőségeire megküldje.

9.5. Jelentkező jogosult a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. címre postai úton vagy info@ fehervartancosa.hu e-mail címre írt elektronikus levélben tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Jelentkező jogosult továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonni. A jelentkezőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslattal kíván élni, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) tehet panaszt, vagy jogait bíróság előtt érvényesítheti.

9.6. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Verseny ideje alatt személyes adatai törlésének kérése, valamint jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a versenyből való kizárásával jár.

9.7. Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztató levelet kapni a Szervezőtől, a lemondó nyilatkozatot a 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. címre történő megküldésével postai úton vagy az „info@fehervartancosa.hu” e-mail címre elektronikus úton jogosult eljuttatni.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Tábor, az Elődöntő, valamint a Verseny helyszíneit és időpontjait módosítsa.

10.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy döntése szerint a Versenybe bejutott, ám azon bármilyen okból részt venni nem tudó (pl. kizárás, betegség stb.). Versenyző helyett a zsűri választása alapján az adott fordulót megelőző fordulóban – elődöntő esetében az Előválogató során – kiesett másik Jelentkezőt/Versenyzőt visszahívjon/beválogasson.

10.3. A Jelentkező az Előválogató, a Tábor, valamint a Verseny egésze alatt köteles a Szervező képviselőivel, alkalmazottaival, valamint közreműködőivel együttműködni, a Tábor során előadásra alkalmas módon, annak megfelelően megjelenni. Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Táborban ittasan jelenik meg vagy egyéb módon el nem fogadhatóan viselkedik – így különösen másokat sérteget –, az a Versenyből való azonnali kizárást vonhatja maga után.

10.4. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a zsűri döntésével szemben jogorvoslati lehetősége nincsen.

10.5. Jelentkező kötelezettséget vállal, hogy a Versennyel kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Szervező Jelentkezővel szemben kártérítésre jogosult.

10.6. A Jelentkező köteles tartózkodni a Szervezőnek és szponzorai személyének (cégének), tulajdonosának, illetve termékeinek és szolgáltatásainak arculatát, hírnevét és presztízsét közvetlenül vagy közvetve károsan befolyásoló magatartástól vagy egyéb tevékenységtől, így különösen erre alkalmas hirdetési célú és egyéb anyagok, felületek készítésétől, nyilvánosságra hozatalától.

10.7. A jelentkezés hiányossága/hibája (pl. pontatlan cím megadás, névelírás, stb.) miatt felmerült károkkal kapcsolatban a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.8. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Versenyben önkéntesen vesz részt, így a részvétele során bekövetkező sportsérüléséért a Szervező felelősséget nem vállal, a Versenyző a Szervezővel szemben ilyen igényt nem érvényesít, ezen igényérvényesítési jogáról a Jelentkező a jelentkezésével lemond.

10.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatát indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

10.10. A Jelentkező – illetve kiskorú Jelentkező esetén törvényes képviselője is – elolvasta és megértette, jelentkezésével pedig automatikusan elfogadja a jelen hivatalos Részvételi szabályzatot és a hozzájáruló nyilatkozatot, az ezekben foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Székesfehérvár, 2018. június 8.

Fehérvári Programszervező Kft.

 

© Fehérvári Programszervező Kft. 2018 | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | info@fehervartancosa.hu